top of page

Horses that left the farm


-

Abigail M

 JULIUS 486 X JODY P


-

Anne M

DOAITSEN 420 X MINKE M

-

Gloria M

ALWIN 469 X JOLIJT FAN PANHUYS


-

Inge fan Hickaerd

PIER 448 X INGER FAN HICHEARD

-

Iris M

JOUWE 485 X MEIKE FAN IT JACHTHUS

-

Jelle M

MEES 497 X MEIKE FAN IT JACHYHUS

-

Jorrit M

ALWIN 469 X JOLIJT FAN PANHUYS

-

minke M

SIPKE 450 X ANNEKE VAN DE SLOTHOEVE

-

Wa wit fan Lutkepeinjum

GJALT 426 X HAWAR FAN LUTKE PEINJUM

-

Paris P

NORBERT 444 X MIRANDA P

-

bottom of page