top of page

Current Horses

-

NANKO FROM GULL LAKE FARM X LIMKJELIEN

-

NORBERT 444 X HIELKE JELIEN

STER

HEIKE TWA

NANE 492 X ZELINA AF ABILDGAARD

-

ONNE 376 X JELIEN FROM GULL LAKE FARM

​STER

NORBERT 444 X HIELKE JELIEN

​STER

Jody P

SIPKE 450 X MIRANDA P

STER

Jolijt 'fan Panhuys

ANDERS 451 X AFKE FAN PANHUYS

STER

ster

Meike fan it Jachthus

WIMER 461 X RINIA D

STER

Metske van 't Speyksbosch

NORBERT 444 X TETSKE VAN 'T SPEYKSBOSCH

MODEL

Rozalien M

ULBE 506 X HIELKE JELIEN

-

Sanne Victoria M

ALWIN 469 X VICTORIA AF FYNBO


Tetske M

ALWIN 469 X METSKE VAN 'T SPEYKSBOSCH 

-

Trix van Olds

FETSE 349 X WILINDA P

STER

Victoria af Fynbo

JISSE 433 X RESA S

KROON

Wiska van Gull lake farm

FEITSE 293 X BLACK BEAUTY F

-

 Horses that left the farm

-

JULIUS 486 x JODY P.

-

DOAITSEN 420 x MINKE

-

ALWIN 469 X JOLIJT 'FAN PANHUYS'

-

Minke M

SIPKE 450 X ANNEKE VAN DE SLOTHOEVE

-

Wa Wit fan Lutkepeinjum

GJALT426 X HAWAR FAN LUTKE PEINJUM

-

Inge fan Hickaerd

PIER 448 X INGER FAN HICKAERD

-

Oda W

NORBERT 444 X SIJTSKE W

-

Anneke van de Slothoeve

FOLKERT 353 X WILHELMIEN VAN DE SLOTHOEVE

-

Jelien from Gull Lake farm

WICHER 334 X LIMKJELIEN

KROON

Teske M

JASPER 366 X ANNEKE VAN DE SLOTHOEVE

-

Elko M

ALWIN 469 X METSKE VAN 'T SPEYKSBOSCH

 

-

Ewald M

MEINTE 490 X ODA W

 

-

Gerko M

MEINTE 490 X WA WIT FAN LUTKE PEINJUM 

-

Iris M

JOUWE 485 X MEIKE FAN IT JACHTHUS 

-

Jelle M

MEES 497 X MEIKE FAN IT JACHTHUS 

-

Jorrit M

ALWIN 469 X JOLIJT FAN PANHUYS

-

Rosa Meike M

JOUWE 485 X MEIKE FAN IT JACHTHUS

-

Siebe M

ULBE 506 X JODY P

-

Patty P

DOAITSEN 420 X APPLE P

-

Paris P

NORBERT 444 X MIRANDA P

-

bottom of page